XVI. redna skupščina delničarjev

Na podlagi točke 7.7 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. Upravni odbor družbe sklicuje

XVI. (šestnajsto) redno skupščino delničarjev družbe CP Ptuj d.d.,

Zagrebška cesta 49/a, Ptuj,

 

 

ki bo v petek, dne 10. Maja 2013, ob 09.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

 

 
D N E V N I   R E D:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:

 

 

 

Predlog  sklepa Upravnega odbora:

 

1.1. Predsednik Upravnega odbora ugotovi sklepčnost skupščine.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:

– Goran Kraljevič – za predsednika,

– preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in Brigita Mesarič.

Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje skupščine.

Za predsednika skupščine se  skladno s tč. 7.12 Statuta družbe izvoli g. Tomaž Alič, univ.dipl.prav.

 

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj,d.d., za leto 2012, poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2012 in o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru.

 

Predlogi sklepov Upravnega odbora:

2.1. Skupščina se  je seznanila z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2012 in poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila  družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., vključno s poročilom revizorja o poslovanju družbe v poslovnem letu 2012.

2.2. Bilančni dobiček na dan  31. 12. 2012 v višini 1.961.922,41 €  ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

2.3. Skupščina potrjuje in odobri delo Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2012 ter podeljuje Upravnemu odboru razrešnico za leto 2012.

 

3. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za poslovno leto 2013

 

 

Predlog sklepa Upravnega odbora:

3.1. Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., za  poslovno leto 2013, revizijsko družbo Auditor d.o.o. iz Ptuja.

 

4. Seznanitev s prejemki članov upravnega odbora v letu 2012 in določitev politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora (Upravnega odbora) v okviru predloženega finančnega načrta Upravnega odbora družbe za poslovno leto 2013.

 

 

Predlog sklepa Upravnega odbora:

4.1. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora družbe v letu 2012 in sprejme politiko prejemkov članov upravnega odbora v skladu s predloženim finančnim načrtom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2013.

4.2  Skupščina določi sejnine za člane Upravnega odbora ter predsednika in podpredsednika družbe za leto 2013.

 

5. Seznanitev skupščine o nakupu in umiku lastnih delnic v obdobju Junij – December 2012

 

Predlog sklepa Upravnega odbora:

5.1 Skupščina se seznani s poročilom UO o nakupu in umiku lastnih delnic v obdobju Junij-December 2012.

 

6. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d.:

 

 

Predlog sklepa Upravnega odbora:

6.1. Skupščina sprejme spremembe  Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. v predloženi vsebini. Predlog sprememb Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. je priloga in sestavni del tega sklepa.

 

7. Spremembe Poslovnika o delu skupščine družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d.

 

Predlog sklepa Upravnega odbora:

7.1. Skupščina sprejme spremembe Poslovnika o delu skupščine družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. v predlagani vsebini in na podlagi teh čistopis Poslovnika o delu skupščine.

 

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve dnevnega reda in drugo listinsko dokumentacijo:

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb Statuta in poslovnika o delu skupščine, sprejetim letnim poročilom, poročilom Upravnega odbora in drugimi poročili, gradivi in informacijami, je na vpogled delničarjem na sedežu  družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj, vsak dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako so spremembe in dopolnitve Statuta družbe in Poslovnika o delu skupščine družbe dostopne na spletni strani družbe CP Ptuj, d.d.: http/www.cpptuj.si od objave sklica skupščine dalje do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

Dopolnitev dnevnega reda:

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

 

Predlogi delničarjev:

 

Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 301. čl. ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. čl. ZGD-1.

 

 

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan).

 

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD-1.

 

Ptuj, dne 04/04-2013