meeting

XVIII. skupščina delničarjev

Na podlagi točke 7.7 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. Upravni odbor družbe sklicuje

 

XVIII. (osemnajsto) redno skupščino delničarjev družbe

CP Ptuj d.d.,Zagrebška cesta 49/a, Ptuj,

 

ki bo v torek, dne 26. Maja 2015, ob 09.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:

 

Predlog  sklepa Upravnega odbora:

 

1.1. Predsednik Upravnega odbora ugotovi sklepčnost skupščine.

 

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:

– Goran Kraljevič – za predsednika,

– preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in Brigita Mesarič.

 

Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje

skupščine.

 

Za predsednika skupščine se  skladno s tč. 7.12 Statuta družbe izvoli g. Tomaž

Alič, univ.dipl.prav.

 

  1. Seznanitev z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj,d.d., za leto 2014, poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2014 in o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru.

 

            Predlogi sklepov Upravnega odbora:

 

2.1. Skupščina se  je seznanila z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d.

za leto 2014 in poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi

letnega poročila  družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., vključno s poročilom revizorja

o poslovanju družbe v poslovnem letu 2014.

 

2.2. Bilančni dobiček na dan  31. 12. 2014 v višini =2.544.395,96 € ostane

nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

 

2.3. Skupščina potrjuje in odobri delo Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj,

d.d. za leto 2014 ter podeljuje Upravnemu odboru razrešnico za leto 2014.

 

  1. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za poslovno leto 2015

 

Predlog sklepa Upravnega odbora:

 

3.1. Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d.,

za  poslovno leto 2015 revizijsko družbo Auditor d.o.o. iz Ptuja.

.

 

  1. Seznanitev s prejemki članov upravnega odbora v letu 2014 in določitev politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora (Upravnega odbora) v okviru predloženega finančnega načrta Upravnega odbora družbe za poslovno leto 2015.

   

            Predlog sklepa Upravnega odbora:

 

4.1. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora družbe v letu 2014 in

sprejme politiko prejemkov članov upravnega odbora v skladu s predloženim finančnim načrtom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2015.

 

4.2  Skupščina določi sejnine za člane Upravnega odbora ter predsednika in

podpredsednika družbe za leto 2015.

 

 

 

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve dnevnega reda in drugo listinsko dokumentacijo:

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, sprejetim letnim poročilom, poročilom Upravnega odbora in drugimi poročili, gradivi in informacijami, je na vpogled delničarjem na sedežu  družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj, vsak dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 301. čl. ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. čl. ZGD-1.

 

 

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan).

 

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD-1.

 

Ptuj, dne  31/3-2015

Predsednik Upravnega odbora družbe:

Martin Turk, univ.dipl. ekon., l.r.