meeting

XXVIII. redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d.

XXVIII. (osemindvajseta) redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d. bo v torek, 27. decembra 2022, ob 09.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

Več v prilogi …

Sklic 28. skupščine delniške družbe CP Ptuj d.d.

meeting

XXIII. redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d.

XXIII. (triindvajseta) redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d.  bo v četrtek, 23. maja 2019, ob 10.00 uri,, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

Več v prilogi …

23. skupščina delniške družbe CP Ptuj d.d.

 

meeting

Sklic XXII. redne skupščine delničarjev družbe CP Ptuj d.d.

XXII. redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d.  bo v torek, dne 22. 5. 2018, ob 9 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

Več v prilogi …

Sklic 22. skupščine delniške družbe CP Ptuj d.d.

meeting

XIX. (devetnajsta) redna skupščina

CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.
Zagrebška cesta 49/a
2250 Ptuj

Na podlagi točke 7.7 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. Upravni odbor družbe sklicujem

XIX. (devetnajsto) redno skupščino delničarjev družbe
CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj,

ki bo v sredo, dne 25. Maja 2016, ob 09.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

D N E V N I R E D:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:

Predlog sklepa Upravnega odbora:
1.1. Predsednik Upravnega odbora ugotovi sklepčnost skupščine.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Goran Kraljevič – za predsednika,
– preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in Brigita Mesarič.

Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.

Za predsednika skupščine se skladno s tč. 7.12 Statuta družbe izvoli g. Tomaž
Alič, univ.dipl.prav.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj,d.d., za leto 2015, poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2015 in o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru.

Predlogi sklepov Upravnega odbora:

2.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d.
za leto 2015 in poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., vključno s poročilom revizorja
o poslovanju družbe v poslovnem letu 2015.

2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 v višini =3.233.198,20 € ostane
nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.

2.3. Skupščina potrjuje in odobri delo Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj,
d.d. za leto 2015 ter podeljuje Upravnemu odboru razrešnico za leto 2015.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za poslovno leto 2016

Predlog sklepa Upravnega odbora:

3.1. Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
za poslovno leto 2016 revizijsko družbo Auditor d.o.o. iz Ptuja.

4. Seznanitev s prejemki članov upravnega odbora v letu 2015 in določitev politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora (Upravnega odbora) v okviru predloženega finančnega načrta Upravnega odbora družbe za poslovno leto 2016.

Predlog sklepa Upravnega odbora:

4.1. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora družbe v letu 2015 in
sprejme politiko prejemkov članov upravnega odbora v skladu s predloženim finančnim načrtom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2016.

4.2 Sejnina za udeležbo na seji Upravnega odbora družbe za leto 2016 znaša za člana
Upravnega odbora 150,00 € neto, za podpredsednika 200,00 € neto in
predsednika 250,00 neto.

5. Sprejem dopolnitev Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj, d. d.:

Predlog sklepa Upravnega odbora:

6.1. Skupščina družbe sprejme dopolnitve Statuta delniške družbe CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. in sicer:
– v točki 6.7 se doda nova prva alineja z besedilom: »– zastopa družbo;«,
dosedanje prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja pa postanejo druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alineja;
– v točki 6.7 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Člani upravnega odbora zastopajo družbo do tretjih oseb posamično.«

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve dnevnega reda in drugo listinsko dokumentacijo:
Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, sprejetim letnim poročilom, poročilom Upravnega odbora in drugimi poročili, gradivi in informacijami, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj, vsak dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. čl. ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. čl. ZGD-1.

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan).

Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD-1.

Ptuj, dne 12/4-2016

Predsednik Upravnega odbora družbe:
Martin Turk, univ.dipl. ekon., l.r.