Kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023

Cestno podjetje Ptuj d. d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj objavlja razpis za

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE za šolsko leto 2022/2023

 

Cestno podjetje Ptuj razpisuje  kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023 za naslednje programe:

 

Programi izobraževanja                                             Število razpisanih štipendij

                                                                                             v šol. letu 2022/2023

 

MAGISTER INŽENIR GRABENIŠTVA                                             1

 

DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA                                     1

 

GRADBENI INŽENIR                                                                        2

 

DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE                                              1

 

GRADBENI TEHNIK                                                                         2

 

ZIDAR                                                                                                2

 

TESAR                                                                                               2

 

SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR                                                         2

 

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE                                      2

 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati – dijaki in študentje, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v RS.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti:

 • vlogo,
 • potrdilo o vpisu v šolskem letu 2022/2023,
 • kratek življenjepis.

Rok za oddajo prijav je do vključno 26/08-2022.Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

Ptuj, dne 19/07-2022                                        CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.

Slika 1

razpis GEODET

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo IZZIVA.

V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.

 

Delovno mesto:   G E O D E T

 

Glavne naloge delovnega mesta so:

 • Vodenje in izvajanje geodetskih izmer.
 • Upravljanje s podatki izvedenih izmer.
 • Izvajanje zakoličb vseh vrst objektov.
 • Izrisovanje geodetskih načrtov.
 • Izdelovanje in potrjevanje elaboratov geodetskih načrtov.
 • Izdelovanje in potrjevanje zapisnikov zakoličb.
 • Nudenje inženirsko podporo gradbiščem.
 • Izvajanje del pri projektiranju, posredovanje podatkov posameznega operativnega katastra.
 • Spremljanje zakonodaje s področja dela.
 • Komuniciranje s pristojnimi institucijami in drugimi osebami s področja dela.
 • Skrb za arhiviranje in urejenost dokumentacije.
 • Nudenje tehnične in administrativne podpore.

 

Od kandidata pričakujemo:

– najmanj VI. stopnja izobrazbe smer geodezija,

– strokovni izpit iz področja geodezije,

– vsaj 5 let delovnih izkušenj kot geodet,

znanje računalniških programov: MS Office in AutoCAD,

– samostojnost, vestnost, natančnost, komunikativnost, timsko delo,

– vozniški izpit B-kategorije.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poiskusno dobo 6. mesecev, redno plačilo, vse dodatke v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo v družbi in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Vaše prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, pričakujemo do 20/07-2022.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

 

                                                               CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.

Slika 1

razpis STROKOVNI DELAVEC ZA NABAVO

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

S T R O K O V N E G A  D E L A V C A  Z A   N A B A V O  

DRUŽBE CP PTUJ d.d.

 

CP Ptuj je družba, ki v okviru gospodarske dejavnosti družbe izvaja varstvo in vzdrževanje državnih in lokalnih cest, gradnjo visokih in nizkih gradenj ter pridobivanje kamenin za gradbene namene.

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo izziva. V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.

 

Delovno mesto:  STROKOVNI  DELAVEC  ZA  NABAVO

 

 

Glavne naloge delovnega mesta so:

 • Analiza in spremljanje primerljivih cen storitev in materialov v gradbeništvu.
 • Priprava pogodb z dobavitelji, gradbenimi, strojnimi in prevoznimi kooperanti in podizvajalci ter nadzor in analiza izvajanja sklenjenih pogodb s pisno predajo v vednost vodju službe.
 • Organiziranje in sodelovanje pri izvajanju pogajanj za izbiro najugodnejšega ponudnika posameznih ali zaključenih sklopov del projektov, priprava poročil zaključenih pogajanj z oceno izbire najboljšega ponudnika, katere potrdi vodja službe.
 • Obvladovanje tržnih konkurenčnih razmer za vse storitve in produkte družbe v skladu s potrjenimi ceniki.
 • Izvajanje nabavne službe naročanja in pridobivanja materialov in opreme.
 • Vodi in usmerja delo delavcev v odprtih ali zaprtih skladiščih družbe in je odgovoren za poslovanje v njih skladno z veljavnimi predpisi družbe.

 

Od kandidata pričakujemo:

– najmanj VI. stopnja izobrazbe gradbene smeri ali ekonomije,

– 3 leta delovnih izkušenj v nabavi gradbenih materialov in strojnih ter

prevoznih storitev,

– znanje moderne informacijske tehnologije v panogi,

– samostojnost, vestnost, natančnost, komunikativnost, timsko delo,

– vozniški izpit B-kategorije.

 

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poiskusno dobo 6. mesecev, redno plačilo, vse dodatke v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo v družbi in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Vaše prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, pričakujemo do 04/07-2022.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

 

 

 

                                                               CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.

Slika 1

razpis INFORMATIK

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

I N F O R M A T I K A

DRUŽBE CP PTUJ d.d.

 

CP Ptuj je družba, ki v okviru gospodarske dejavnosti družbe izvaja varstvo in vzdrževanje državnih in lokalnih cest, gradnjo visokih in nizkih gradenj ter pridobivanje kamenin za gradbene namene.

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo izziva. V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.

 

Delovno mesto: INFORMATIK

 

Glavne naloge delovnega mesta so:

 • Izvajanje zahtevne sistemske administracije.
 • Spremljanje dela na strežnikih.
 • Konfiguriranje skupaj s pooblaščenim vzdrževalcem sistema.
 • Spremljanje in vzdrževanje dela na IKT omrežju.
 • Zagotavljanje, spremljanje, varovanje in arhiviranje podatkov.
 • Razvijanje in vzdrževanje aplikacije sistemske opreme.
 • Konfiguriranje računalniške opreme.
 • Vzdrževanje spletne strani, skrbništvo nad javnimi objavami in socialnimi omrežji.
 • Nudenje tehnične pomoči uporabnikom IT tehnologije.
 • Razvijanje, uvajanje in testiranje novih tehnoloških rešitev.
 • Pripravljanje strokovnih podlag, navodil in poročil s področja dela.
 • Opravljanje operativne in administrativne podpore.
 • Zagotavljanje informacijske podpore sektorjem/ključnim uporabnikom.
 • Strokovna podpora vodstvu pri odločitvah vezanih na informacijsko podporo v podjetju.
 • Opravlja druga dela vezana na proces dela v skladu s strokovno izobrazbo in usposobljenostjo.

 

Od kandidata pričakujemo:

 • V. ali VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj kot informatik,
 • strateški pristop, poznavanje procesov v gradbeništvu, izražene vodstvene sposobnosti
 • znanje angleškega jezika
 • napredno znanje moderne informacijske tehnologije v panogi.

 

 

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poiskusno dobo 6. mesecev, redno plačilo, vse dodatke v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo v družbi in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Vaše prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, pričakujemo do 04/07-2022.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

 

 

 

                                                               CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.

Slika 1

Razpis TEHNIČNI DIREKTOR

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

TEHNIČNEGA DIREKTORJA DRUŽBE CP PTUJ d.d.

 

CP Ptuj je družba, ki v okviru gospodarske dejavnosti družbe izvaja varstvo in vzdrževanje državnih in lokalnih cest, gradnjo visokih in nizkih gradenj ter pridobivanje kamenin za gradbene namene.

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo izziva. V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.

 

Delovno mesto: TEHNIČNI DIREKTOR

 

Glavne naloge delovnega mesta so:

 • Planiranje in optimiranje lastnih kapacitet.
 • Planiranje in optimiranje kapacitet podizvajalcev in kooperantov
 • Vodenje zahtevnejših projektov.
 • Načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje poslovanja.
 • Načrtovanje in nadzor nad izvajanjem nalog operative.
 • Nadzor nad vodenjem projektov, predlogi pristopov in strategij k posameznih projektom.
 • Sodelovanje pri pripravi ponudb, kalkulacij in pridobivanju poslov na tržnem segmentu.
 • Sodelovanje pri pogajanjih z podizvajalci in drugimi partnerji.
 • Komunikacija z zunanjimi javnostmi.
 • Sodelovanje pri pripravi dokumentov družbe, komuniciranje z naročniki.

 

Od kandidata pričakujemo:

 • najmanj VI. stopnjo izobrazbe gradbene smeri,
 • opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju gradbeništva,
 • tehnična znanja in poznavanje zakonodaje in pripadajočih predpisov,
 • dobre vodstvene izkušnje,
 • timska naravnanost,
 • organizacijske sposobnosti in komunikacijska odličnost,
 • napredno znanje moderne informacijske tehnologije v panogi.

 

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poiskusno dobo 6. mesecev, redno plačilo, vse dodatke v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo v družbi in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Vaše prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, pričakujemo do 24/06-2022.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

                                                                                                                                                                                                             CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.